Preise - Mitgliedsbeiträge

Preise - Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge:

aktive Mitglieder:
35,00 EUR (Jahresbeitrag)
1,00 EUR pro geleiteter Aktion

Fördermitglieder:
35,00 EUR (Jahresbeitrag)